Content Access
Content Menu Access
Journals and newsletters
Title words
Title
Subject
ISSN
 (example: 0213-473X)


 • De Museus: Quaderns de museologia i museografia
  De Museus: Quaderns de museologia i museografia
  Publisher: Dept. de Cultura
  ISSN: 0214-2414
  Summary [1988-1996] Quaderns de museologia i museografia és el subtítol que manifesta més explícitament el radi d'acció d'aquesta revista semestral. Componen el contingut estudis, informes, cròniques i bibliografia que no sols incideixen en el terreny museístic català, sinó que s'interessen per la temàtica a nivell mundial. Eina de treball indispensable, doncs, per a tots els qui treballen en aquest camp.

 • Documents de Treball
  Documents de Treball
  Publisher: Dept. de la Presidència
  ISSN: 0213-5175
  Summary [1992-1995] Publicació periòdica adreçada a un públic especialitzat que desitja aprofundir aspectes concrets de la realitat comunitària europea. De periodicitat irregular, deixa de publicar-se el desembre de 1995.

 • Empúries
  Empúries
  Publisher: Dept. de Cultura
  ISSN: 0213-9278
  Summary [1998-2007] Publicació bianual del Museu d'Arqueologia de Catalunya que publica, des de l'any 1939, treballs científics de recerca generals sobre el món clàssic i l'antiguitat tardana de Catalunya i de la Mediterrània occidental fins l'alta edat mitjana. La revista desenvolupa una secció de tema monogràfic, amb articles de profunditat; una d'estudis, amb articles analítics o concrets, de tema lliure, i una secció amb ressenyes bibliogràfiques.

 • Espais
  Espais
  Publisher: Dept. de Territori i Sostenibilitat
  ISSN: 0213-5639
  Summary [1986-2006] Publicació periòdica bimestral que, mitjançant el tractament de temes monogràfics, pretén aportar idees i dades sobre l'organització de l'espai i del territori, de l'edificació i de les infraestructures a Catalunya.

 • Fòrum
  Fòrum
  Publisher: Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies
  ISSN: 1134-8356
  Summary [1994-1997] Revista que es configura bàsicament en dues grans parts netament diferenciades. A la primera hi trobarem articles dedicats al tema que s'estudia, mentre que la segona té nou seccions fixes, un apartat de legislació, un de documentació i un de formació.

 • Fulls Econòmics del Sistema Sanitari
  Fulls Econòmics del Sistema Sanitari
  Publisher: Dept. de Salut
  ISSN: 0214-7998
  Summary [1989-2010] Informació econòmicosanitària adreçada als professionals de la sanitat i dels sectors que hi estan vinculats que tracta aspectes diversos relacionats amb aquests dos àmbits.

 • Idees
  Idees
  Publisher: Dept. de la Presidència
  ISSN: 1575-0914
  Summary [1999- ] Revista trimestral de debat i de reflexió que té com a objectiu establir un marc per a l'anàlisi i la discussió sociològica i ideològica del món actual, més enllà de problemàtiques més immediates. A més de les seccions habituals, cada número presenta un dossier amb intervencions de destacats especialistes.

 • Integració Europea
  Integració Europea
  Publisher: Dept. de la Presidència
  ISSN: 0214-3593
  Summary [1988-1993] En la perspectiva del mercat interior europeu del 1992, aquesta revista de periodicitat trimestral sorgeix amb la voluntat d'aconseguir dos objectius prioritaris: donar una informació rigorosa i aprofundida sobre les comunitats europees des d'una òptica pluridisciplinària, i contribuir a la creació d'una terminologia jurídicoeconòmica comunitària en català.

 • IURIS
  IURIS
  Publisher: Dept. de Justícia
  ISSN: 1134-8372
  Summary [1994-1995] Revista que pretén convertir-se en uns quaderns de política jurídica, on pugui tenir cabuda la investigació jurídica avançada, en els vessants del dret constitucional, privat, penal, contenciós administratiu o social. Els articles es publiquen respectant la llengua original dels autors.

 • Justiforum
  Justiforum
  Publisher: Dept. de Justícia
  ISSN: 1134-3923
  Summary [1994-2000] De 1986 al 1994, aquesta revista es publicà amb la capçalera "Papers d'Estudis i Formació". Tracta temes diversos relacionats amb les competències i activitats del Departament de Justícia, com les actuacions en matèria de justícia juvenil, el règim lingüístic de l'Administració de Justícia a Catalunya o les activitats formatives a diversos nivells.

 • Llengua i ús
  Llengua i ús
  Publisher: Dept. de Cultura
  ISSN: 1134-7724
  Summary [1994-2008] Revista quadrimestral que informa sobre les principals línies d'actuació i els objectius a assolir en el procés de normalització de la llengua catalana, amb el tractament de temes d'actualitat relacionats amb el seu ús en els més diversos àmbits. El número 40 és el darrer en versió impresa. Continua en edició digital a http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llengua_i_us/.

 • Mnemòsine
  Mnemòsine
  Publisher: Dept. de Cultura
  ISSN: 1698-109X
  Summary [ Publicació del Museu d'Història de Catalunya en coedició amb l'Associació de Museòlegs de Catalunya, dedicada a l'actualitat museística del país.

 • Món Laboral
  Món Laboral
  Publisher: Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies
  ISSN: 0213-5388
  Summary [1986-2011] Revista semestral d'estudis, dades, informació i reflexió sobre el món del treball. Adreçada no sols als especialistes del dret laboral, sinó també als empresaris, treballadors i organitzacions, amb especial atenció als països de la Unió Europea. Conté un resum en castellà i anglès.

 • Nota conjuntura econòmica
  Nota conjuntura econòmica
  Publisher: Dept. de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
  ISSN: 1135-4615
  Summary [1995-2008] Publicació periòdica que analitza l'evolució de l'activitat econòmica, la dinàmica empresarial, el mercat de treball, el comerç exterior i la inversió estrangera, l'evolució dels preus i dels salaris i les finances del sector públic de la Generalitat.

 • Nota d'Economia
  Nota d'Economia
  Publisher: Dept. de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
  ISSN: 0213-3644
  Summary [1983-2012] Revista de periodicitat quadrimestral que té com a objectiu potenciar l'anàlisi i la reflexió de qualitat entre els experts, tant del món acadèmic com de l'administració, sobre temes de rellevància i actualitat per a l'economia catalana i el sector públic, que són tractats de forma monogràfica a cada número. Inclou els resums dels darrers Papers de Treball publicats pel Departament d'Economia i Finances.

 • Notes Informatives
  Notes Informatives
  Publisher: Dept. de la Presidència
  ISSN: 0213-4167
  Summary Publicació periòdica sobre temes monogràfics relacionats amb la Comunitat Europea i amb el món europeu en general. Els plantejaments de síntesi i el seu caràcter didàctic la fan apta per a tota mena de lectors.

 • Papers d'Estudis i Formació
  Papers d'Estudis i Formació
  Publisher: Dept. de Justícia
  ISSN: 0213-6015
  Summary Òrgan d'informació sobre les activitats del Departament de Justícia i d'intercanvi de reflexions sobre la temàtica d'aquest departament, editat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Actualment ja no s'edita. Vegeu Justiforum.

 • Perspectives territorials
  Perspectives territorials
  Publisher: Dept. de Territori i Sostenibilitat
  ISSN: 1579-3354
  Summary Revista que té com a propòsit recollir i divulgar entre els especialistes el contingut essencial dels treballs que promou el Departament en el marc de la seva responsabilitat de planificació.

 • Quaderns d'avaluació
  Quaderns d'avaluació
  Publisher: Dept. d'Ensenyament
  ISSN: 1885-9038
  Summary Publicació periòdica quadrimestral que vol ser una eina de comunicació directa amb els centres educatius i d'altres organismes interessats en la qualitat de l'educació. Ofereix informacions dels estudis d'avaluació realitzats pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu o per altres institucions, així com reflexions sobre temàtiques relacionades amb l'avaluació.

 • Quaderns de la Mediterrània
  Quaderns de la Mediterrània
  Publisher: Dept. d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
  ISSN: 1577-9297
  Summary Publicació de periodicitat semestral que sorgeix de la voluntat, per part de l'IEMed, de contribuir a l'estudi de la Mediterrània fent difusió d'aspectes d'actualitat com ara les migracions, la mutació de valors o els processos sociològics, econòmics i polítics dels pobles que hi habiten, i que promou el diàleg intercultural. Cada número dedica un dossier central a un tema determinat, a més d'incloure articles sobre temes candents, una miscel·lània sobre aspectes culturals, antropològics i sociològics, i una secció de ressenya de llibres.

< Prev 1  2  3  Next > 

Fragments   


Detenció i empresonament de presumptes innocents en un sistema penal garantista. [+]
 

Cart

0 Selected products
Legal Notice | Accessibility | Conditions of use | Suport | About gencat | © Generalitat de Catalunya